Hem NyheterNyhet Mat & Restaurang 65 procent av remissvaren positiva till förslaget om gårdsförsäljning av alkohol

65 procent av remissvaren positiva till förslaget om gårdsförsäljning av alkohol

av Livets Goda

Majoriteten av remissvaren ställer sig bakom utredningsförslaget om att tillåta gårdsförsäljning av alkohol. Nära 65 procent av de svarande säger ja till förslaget. Endast 26 procent är negativa. Det står klart vid en genomgång av de 155 remissvaren på enmansutredaren Elisabeth Nilssons utredningen ”En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning” (SoU 2021–95).

”Remissvaren visar att det finns en stark uppslutning bakom utredningsförslaget och att man tycker förslaget är väl genomarbetat. Vi hoppas därför att regering och riksdag snabbt nu gör verklighet av förslaget och tillåter gårdsförsäljning av alkohol”, säger Sara Sundquist, generalsekreterare för Sveriges Producenter av Alkoholdrycker, SPAA.

Sista dag för att lämna synpunkter på utredningsförslaget var den 10 juni, men det är först nu som samtliga svar från myndigheter, organisationer, regioner, kommuner och företag har kunnat sammanställs. Av dessa är 100 positiva till att införa gårdsförsäljning under förutsättning att Systembolaget detaljhandelsmonopol kan bevaras. Det motsvarar närmare 65 procent av samtliga remissvar. Bland dem som ställer sig positiva märks Konkurrensverket, Livsmedelverket, Jordbruksverket och Tillväxtverket. Ytterligare 15 remissinstanser, eller drygt nio procent, har inget att erinra mot förslaget i stort, häribland Domstolsverket, Tullverket, Skatteverket och Åklagarmyndigheten.

Tio av landets 21 länsstyrelser har besvarat remissen. Av dessa är sju positiva till gårdsförsäljning. Även de nio av Sveriges 21 regioner som svarat är positiva, några med förbehåll. Så gott som samtliga av de 25 kommuner som svarat tillstyrker också utredningsförslaget. Endast Älvkarleby, ställer sig avvisande. Två kommuner har avstått från att svara.

Regeringen efterfrågade särskilt remissinstansernas bedömning av utredningens EU-rättsliga överväganden och slutsatser om att gårdsförsäljning kan kombineras med bibehållet detaljhandelsmonopol samt utredningens slutsats att det går att ”backa bandet”.

Av de totalt 14 juridiska instanser som svarat – från Justitiekanslern till Sveriges Advokatförbundet, tillstyrker fem förslaget. Två är negativa med resterande sju inte har någon åsikt om förslaget eller har inget att erinra. Främst diskuteras hur en ändrad lagstiftning kan komma att påverka deras verksamhet.

Flera av de som är positiv till gårdsförsäljning är dock kritiska till utredningens förslag om att införa ett produktionstak för vilka som ska få bedriva gårdsförsäljning. Även kravet på betalda studiebesök och begränsningar i hur mycket som besökare får köpa möter kritik, framför allt från branschens aktörer.

Ett 30-tal av remissvaren är från företrädare från dryckesbranschen och -tillverkare. Dessa är med få undantag positiva till gårdsförsäljning. Men även om dessa exkluderas är fortfarande en majoritet, närmare 54 procent, av remissvaren positiva.
39 av de 155 remissvaren säger nej till att förslaget. Av dessa representerat 15 olika nykterhetsorganisationer och trossamfund. Bland de som är negativa finns också Systembolaget, Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Barnombudsmannen och BRÅ.

”Fler än någonsin tidigare stöder förslaget om gårdsförsäljning av alkohol. När den förra utredningen från 2010 var på remiss deltog 121 varav 55 procent var positiva. Denna gång deltog 155 varav 65 procent säger ja. Antalet nejsägare är däremot oförändrat. Det är en tydlig signal till politikerna om att Sverige är redo för gårdsförsäljning”, säger Sara Sundquist.

 

image_pdfLadda ner artikeln som PDFimage_printSkriv ut artikeln

RELATERAD LÄSNING