1

Efter succén med HK Scan – nu startar Astar fyra nya utbildningar

Samarbetet med HK Scan i Kristianstad har blivit en succé. Nu startar Astar utbildning i styckning och slakt på fyra nya orter – i samarbete med Arbetsförmedlingen och Kött & Charkföretagen och som en del av projektet ”Mer mat – fler jobb”.

Astar

Stycknings- och slakteribranschen skriker efter folk. I februari i fjol startade Astar, Arbetsförmedlingen och HK Scan i Kristianstad en utbildning för att råda bot på arbetsbristen där. Utbildningen har blivit lyckad och nu sprids konceptet, detta som en del av det treåriga EU-projektet Mer mat – fler jobb som syftar till att Sverige ska bli mer självförsörjande i livsmedelsproduktionen. Det är Arbetsförmedlingen som tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund och Livsmedelsföretagen som driver projektet.

I mars inleds utbildningar i Göteborg, Linköping, Malmö, och Skövde där Astar samarbetar med lokala företag och Arbetsförmedlingen. Tanken är att starta med 15 elever på varje ort och utbildningarna är sex månader till ett år.

– Alla orter har samma behov av arbetskraft. Utmaningen har varit att få till utbildningarna på orter där det finns mindre slakterier men där de inte har någon HR-avdelning som kan arbeta riktat med en utbildning, säger Mari Lax, affärsutvecklare för Astar i Sverige.

Astar har haft en tät dialog med branschorganisationen Kött & Charkföretagen och Arbetsförmedlingen. Att bidra med arbetskraft till slakteri- och styckningsbranschen är en av många viktiga bitar för att uppnå de nya målen i livsmedelsstrategin.

– Själva meningen med projektet är att det ska bli något konkret av det för företagen i landet. Behovet av arbetskraft är stort och i den här delen har vi haft tät kontakt med Kött & Charkföretagen, det handlar ju om att vi vill verka på ett sätt som ger bäst nytta för branschen, säger Jan G Andersson, verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingen och delprojektledare i Mer mat – fler jobb.

Astar för just nu också diskussioner med Luleå och Dalarna och förhoppningen är att kunna starta liknande utbildningar där i framtiden.

– Det här är en samarbetsform vi verkligen tror på. Vi vill arbeta tillsammans med Arbetsförmedlingen och branschen för att skapa största möjliga nytta och få ut människor i arbeten där behovet finns, säger Mari Lax från Astar.

Kött- och charkindustrin sysselsätter cirka 10 000 personer i Sverige. Det är också en av de branscher som kan bidra till att nyanlända snabbt kan få en egen försörjning – bara relevanta utbildningar finns att tillgå. Under 2020 ska Kött och Charkföretagen genomföra en inventering av branschens kompetensbehov och utbudet av relevanta utbildningar.