Hem NyheterNyhet WB Styrelse och större ägare med närstående avser utnyttja teckningsoptioner motsvarande cirka 59,0 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1 för teckning av aktier i Mackmyra

Styrelse och större ägare med närstående avser utnyttja teckningsoptioner motsvarande cirka 59,0 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1 för teckning av aktier i Mackmyra

av Livets Goda

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) (”Mackmyra” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att medlemmar ur styrelsen och Bolagets större ägare med närstående avser att utnyttja teckningsoptioner av serie TO1A och TO1B för att teckna sig för totalt 63 565 484 aktier, privat eller genom bolag, motsvarande cirka 8,9 MSEK. Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO1A och TO1B (”Teckningsoptionerna”) pågår fram till och med den 31 maj 2024.

Styrelse och större ägare med närstående avser utnyttja TO1A och TO1B enligt följande:

Namn Roll Teckning, TO1A Teckning, TO1B Teckning, SEK
Lennart Hero m. närstående Större ägare 3 312 000 54 595 672 8 107 074
Håkan Johansson Större ägare  2 687 556  376 258
Carl-Johan Kastengren Styrelseledamot 2 166 416 303 298
Richard Lundgren Styrelseledamot  803 840  112 538
Totalt 3 312 000 60 253 484 8 899 168

Sammanlagt avser medlemmarna från styrelsen och Bolagets större ägare med närstående att utnyttja totalt 63 565 484 teckningsoptioner, varav 3 312 000 teckningsoptioner av serie TO1A och 60 253 484 teckningsoptioner av serie TO1B, motsvarande totalt cirka 8,9 MSEK, varav cirka 8,4 MSEK ska betalas genom kvittning. Varje teckningsoption av serie TO1A ger optionsinnehavaren rätt att teckna en (1) ny A-aktie i Bolaget. Varje teckningsoption av serie TO1B ger optionsinnehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget.

Om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 15,1 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptioner av serie TO1A inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt utnyttjar teckningsoptionerna för teckning av A-aktier senast den 31 maj 2024. För att teckningsoptioner av serie TO1B inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt utnyttjar teckningsoptionerna för teckning av B-aktier senast den 31 maj 2024. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga anmälan tidigare än den 31 maj 2024.

Fullständiga villkor avseende Teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets hemsida www.mackmyra.se

Sammanfattade villkor för Teckningsoptionerna:

Teckningsperiod: 20 maj 2024 – 31 maj 2024.

Teckningskurs: 0,14 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Totalt 107 743 360 Teckningsoptioner emitterades i Företrädesemissionen, fördelat på 3 312 000 teckningsoptioner av serie TO1A och 104 431 360 teckningsoptioner av serie TO1B. Teckningsoptionerna av serie TO1A berättigar till teckning av 3 312 000 A-aktier och teckningsoptionerna av serie TO1B berättigar till teckning av 104 431 360 B-aktier. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 15,1 MSEK före emissionskostnader.

Utspädning: Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Bolaget med totalt 107 743 360 aktier, fördelat på 3 312 000 A-aktier och 104 431 360 B-aktier, motsvarande en utspädning om cirka 28 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Aktier och aktiekapital:

Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 107 743 360 aktier, fördelat på 3 312 000 A-aktier och 104 431 360 B-aktier, från 280 058 477 aktier, fördelat på 8 280 000 A-aktier och 271 778 477 B-aktier till 387 801 837 aktier, fördelat på 11 592 000 A-aktier och 376 209 837 B-aktier. Aktiekapitalet kommer vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna att öka med ytterligare 14 437 610,240 SEK, från 37 527 835,918 SEK till 51 965 446,158 SEK.

Hur Teckningsoptionerna utnyttjas:

Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom utnyttjande av Teckningsoptionerna ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.mackmyra.se

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna.

Informationen i detta pressmeddelanade är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande <span “Innehållet inom klamrarna kommer ersättas med rätt tid och datum vid “>2024-05-30 08:30 CET.

RELATERAD LÄSNING